Afzender of voorsteller Korte II.V. Bataafsche Import Mij. te s-Gravenhage Af cl .Belastingen ter secretarie-^ V/Vos, Nieuweweg 4jj, Soost. Buhmann vVijn and Snit, Rade - nakerstraat 25b. G.Stoker Directeur van Ge ne entewerken vraagt 'unnin;::; tot w^zigen van de benzinepompinstallatie zie perceel van ..e-^destraat 46, kadas traal bekend gemeente Soest sectie A»no. 2141-2142. ter vaststelling biedt aan het 1e suppl.kohier schoolgeld 1957/ 1958 tot een totaalbedrag van zeven honderd zes en veertig gulden en zeventig cents (zegge ƒ.746,70). De gemeente-ontvanger adviseert den termijn van invordering vast te stel len op 51 December 19/c3- vraagt ontheffing van liet bepaalde in art.59 der Politieverordening (houden van varkens binnen den bij dit artikel bepaalaen afstand). Alhoewel te dezer zake bezwaren zijn ingediend door <j.ii»Hout, bewoner van het aangrenzend perceel, a vi seert de Politie tot inwilliging van het verzoek. ?de, dat tusschen het perceel Olijke weg ^en pest- deelt m van den heer Visser aan cien en de nieuwe weggrens zich strookje groot 1 132 bevindt, deel uitmakende van C.no.1917» Voor een re gelmatige wegbegrenzing zou het wen- sc hel ijk zijn, dat het strookje aan J. Visser in eigendom zou worden over gedragen. doet afstand van e ^n te zijnest name verleend verlof B. voor den winkel (vóórlocaliteitvan perceel Iïadena- kerstraat 25b. I vraagt een verlof B» voor (vóórlocaliteit) van percee kerstraat 25b. den winkel Radema- deelt naar aar leiding van de uesoe- treffenda circulaire van den minis ter van Economische kaken mede, aat hem is gebleken, uat in deze gemeen' L;sen zieke iepenboomen neer voorko- ;n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 543