Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 The Texas Corapa- ny, s-Gravenhage G.G.J.AlblasVar Ueedestraat 48, Soest Gedeputeerde Sta-f ten van Utrecht. A.A.van 'Vinden, Secretaris R.K. Vacantiekolcnie "hooi Gaasterlanc xfd So;asthach- tegaalweg 1 5 Soest Maatschappelijk Hulpbetoon. Commandant Vrijwi lige Brandweer va Soesterberg. Directeur Gemeen tewerken n vraagt alsnog toestemming om de zon- |der vergunning geplaatste reclamepaal bij het perceel van de fa.kuiper en Smaal aan de Van „eedestraat te mogen laten staan. lüs Directeur van Gemeen tewerlcen advi seert bedoeld verzoek niet in te wil ligen, terwijl de Inspecteur van Poli tie geen bezwaar heeft tegen inwilli ging van het verzoek. ,''.5,60 te verzoekt hem een bedrag van vergoeden als schade voor een vuil nisemmer, welke door den vuilnisop haaldienst vlak voor een geparkeerde auto was geplaatst en welke emmer door ujn auvo-èigenaar werd verbrij zeld, aangezien deze den emmer niet zag staan. Be Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 26 Aug.1958, no.1p47. zenden de gewijzigde vastgestelde ge- me enterekening en de ongewijzigd vast gestelde bedrijfsrekeningen over het jaar 1955 toe. verzoekt toestemming tot het aener collecte op bateraag houden 10 en zon dag 11 September a.s. bij de R.K.kerken ten behoeve van het comité der stich ting "Volksgezondheid" (B.k.Vacantie- kolonie "ivioci Gaaster land we Inspecteur van Politie adviseert het verzoek niet in te willigen. zendt een verslag in van de verrich tingen over het dienstjaar 1957» brengt de bij Besluit een nader rapport uit, ontrent dd. 27 Juli j.1. aan het "Comité tot het houden van een bazar ten behoeve van de Christelijke school te Soesterberg" verleende ont heffing, ingevolge de inkel sluitings- bazar in het schoolgebouw aan den Postweg. wet, voor het houden van een bazar deelt mede, dat een aan de Burg.Gro- thestraat, vóór het perceel van Br. Bupert staande boom is gerooid en ver kocht is aan aen heer jjutzelaar voer :n bedrag van j 50

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 545