Afzender of voorsteller Datu m Korte o u Ploralia-Vereeni- ging te Soest. ■wethouder van Ai na ciën. Comité tot viering van het 25-jarig bestaan der Lucht-- vaartafdeeling te Soesterberg. .Centraal Verifiea+ tieburreau hen Haa Chef afd.Sociale Zaken. ÊTinister van Soci ale Zaken, hen Haa 1). v.Aalst stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden "en ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 19pÖ, no.21/635» verzoekt de vordering au ƒ.22,96 voor het opbouwen en afbreken der mu ziektent te willen intrekken. brengt rapport uit betreffende de con- tröle van de jaarrekening van het 'We genfonds der gemeente Soest over het dienstjaar 1957» verzoekt maatregelen te nemen, opaat ook tijdens de werkverschaffingsperio de ae huishuur, regelmatig wordt be taald vraagt beschikbaarstelling van een spaarbankboekje als pri^s voor de door schoolkinderen best gekweekte plant, waarvan de keuring zal plaats hebben op 1 September a.s. in het st.Joseph- 8* deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen worden tewerkgesteld bij een centraal werkverschaffingsobject "Verbeteren bosch onaer Soest, Haarn en Hilver sum" van den heer Insinger en verzoekt mede te deelen of de financieele ge volgen hiervan worden aanvaard. verzoekt als gemachtigde van Jhr.ivïr. ./'.E.van We ede te Eefde en van Jhr.Mr. ïl.W.van besde te Peiping goedkeuring te hechten aan het op 27 November 1957 ingezonden plan tot bebouwing van de buitenplaats Groot Vredehof c.q. die wijzigingen te willen aanbrengen, welke noodig worden geacht en hem tevens te •willen doen mededeelen, op welke w^jze de geprojecteerde wegen moeten worden aangelegd. Je .directeur van Gemeentewerken - reng^ daaromtrent rapport uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 547