Au. <?u. 9'oc/r. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aldus woxdt besloten. da kennisneming van het desbetreffend schrijven vvo besloten de ueclaratie ad ƒ.22,96 terug te nemen. rd fc He bescheiden zullen den Raad worden aangeboden. 1o. £p <f besloten wordt aan geplaatsten i'ing een waarschuwing te zenaen huur worat betaald. Bi Nj herhaling de werkverschaf- indien geen huis- zal uitsluiting voor een tijd in ieue van de werkverschaffing volgen geval naar as omstandigheden te beuoraeelen. besloten wordt een spaarbankboekje, met als eerste inlage een bedrag van 10,=, beschikbaar te stelle Het daartoe benoodigde crediet zal den Raau t.g.t. worden aangevraagd. Het College besluit voorts, indien ae betreffende credietaanvragehetzij door den Raad hetzij door Ge deputeerde Htaten niet mocht worden goedgekeurd, bedrag van heft 10,= voor gezamenlijke rekening te neme besloten wordt aan den Minister mede te deelen, dat met gewone bij- de financieele gevolgen worden aanvaard, indien de van regeeringswege ingestelde commissie van overleg inzake gemeentebegrootingen zich kan veresnigen een verlaging van ae raming der voor een drage in aanmerking komende uitgaven voor steunver- leening en werkverschaffing voor 19j>d tot ƒ.110.000,=. Gevraagd was een verlaging tot ƒ.97.000,=. Besloten wordt den Raad voor te stellen in principe te besluiten de voorwaarden vast te stellen, zooals die door den airecteur van Gemeentewerken zijn ontwo pen. He Secretaris wijst er op, dat naar zijn oordeel het rapport van den directeur van Gemeentewerken in 'menig opzicht onvolledig is. Mitsdien vraagt hij mac ging om van de door den directeur gestelde voorwaar den in de officieele voordracht aan den Raad af te indien daarvoor aanleiding zou bestaan. Aangezien d vergadering deze aangelegenheid spoedig voortgang wil doen vinden, wordt goedgevonden aat door den He cretaris een en ander naar zijn inziohL worüt gewijzi 1» 4j AA J-j/y r- titi- n ijken e gd. <TlS-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 548