Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1G29 Voorzitter. 10J0 G.H.Assink. lO^I Directeur van Ge meentewerken. bronst in bespreking het in de vori ge vergadering genomen besluit, in zake de opstelling van een voor dracht aan den Raad, met betrekking tot de verkaveling van "Vredehof". De Deoretaris heeft hem medegedeeld dat de moeilijkheden welke zich bij het samenstellen van een voordracht voordoen, van dien aard zijn, dat een behandeling in den Raad moet worden ontraden. Ook Wethouder Gasill^ be vestigt, na gehouden bespreking net de heeren van hoesel en Mr.Raedt, dat behandelingniet mogelijk is. Uit het rapport van den Directeur van Gemeentewerken blijkt geenszins, dat gecontroleerd is of de aanleg van den over het landgoed Vredehof ont worpen weg op het terrein in kwestie in verband met de werkelijke afmetin gen daarvan mogelijk is en of de over blijvende ruimte een bebouwing, als ontworpen, toelaat. deelt mede over de maand Augustus 19 geen inkomsten te hebben genoten. biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 551