Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud )e Voorzitter .Directeur van Ge meentewerken. directeur van Ge meentewerken. directeur van Ge- rneent ewarlcan. Directeur van Ge- me entewerken nfue-iling i'inancie ter secretarie heuerlandsche Mei er e antoChappij te ainuea n ;telt veer ;n rar veer te sta! :n van de Oranjever ;enigirig „-ilhelmina te ooesterbej g onuer dankbetuiging te aanvaarden een vanwege die verae- niging opgericht gedenkteeken op den no-ik van oen kost weg en ue Batenburg laan ter 'gelegenheid van Let 40-jari regeeringsjubileum van li.i... ue Lo- nin. in. zendt auvies tot betaling van den eersten termijn der aannemingssom ad «45,20 alsmede tot betaling van iret meeruarwerk tot een üeuiag van *5» 50 terzake door J.k.v.d.ilam ver richt schilderwerk aan de brandweer garage c.a. te doest. zendt auvies tot betaling van uen eerslen termijn der aannemingssom ad „.'.400,50 vermeerderd met een oedrag ad ƒ.4,40 terzake- verrekening van meer- en minderwern aan w .nuuraeman en Zoon terzake verrient schilder- werk aan het gemeenteuuis zendt auvies tot betaling van uen eersten termijn aer aannemingssom ad .09,50 meeruerwerk au j zake van uoor richt schilderwerk aan ue wonin ninginnelaan 125* p,7o ter- zendt auvies tot uitbetaling van aan eersten termijn uer aanneningssom ad ƒ.81,= alsmede een bedrag ad ƒ.4,1($ terzake verrekening van meer- en min derwork aan h.dBrinkman wegéns ver richt schilderwerk aan nét kantoor Gemeentewerken. biedt aan het ontwerp der oegrcoiing van het wegenfonds voor 1 99- verzoent een voorscuot au ƒ.5500, te mogen ontvangen voor ue aoor haar uit te voeren wer^zaamiieuen t.w.; wegen en bermen „'.1000,= openluchttheater .'.2500, x-0-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 555