Volg- num- Afzender of voorsteller mer i Datum Korte i n h o u 1045 1 04 o 1047 Gedeputeerde sta ten van Utrecht. De Voorzittei 1 040 1 049 1050 lied.';maillefabri 'Langcat0 u Dramex v.d. Bogaart te Amstar Inspecteur uer Bi recte belastingen t e ^aarn Geme ente s e c r e t a r i zenuen ter voldoening aan de artt.7 en o der „arenwet 15;>5 (Otul.74p)een tweetal besluiten tot vaststelling Ivan instructies vuor liet personeel Ivan den keuringsdienst van waren. auviseert van „.van asuurg.Grothe- straat Go, te ooest, in schenking te aanvaarden een stioo^ c>ronus, ter op- pexvlaKte van ongeveer 17 02, ten De- hoeve van ue verbreeding van de jurö. Grothestraatzulks onuer ue uoor van itelc e vocrwaaruen. verzoekt ten name van uen heer van krank, burgemeester Groth straatver gunning te verleenen tot het aanbren gen van een licht bah. aan diens perceel, ue jvi'recteur van Gemeentewei kon en ue Inspecteur van xolitie orengen hieromtrent een gunsti0 auvies uit. vraagt een vergunnin& voor ue miauan- vóóriocaliteit van perceel nurfa.Gro- thestraat /0. zendt een overzicut van liet aantal aangeslagenen en. het vastgesteld zui ver inkomen (vóór Ainueraftrek) vol gens ue rüksinkomstenbelasting. vraact net College ue'verdere beslis sing ten aanzien van de uitbetaling van aen termijn van de aannemings som voor de verbetering van de wonin- m uns Belang, aangezien bij b sluit .1. van 2o nug. is uitbeiaaid van de aannemingssom z,„nde «5705,59 mi nus ƒ.714, makende ue oecretaris ue 10;j van strekte .71,40 -705,40 uit- som öroct .2579,55- Be deelt het College mede dat .714,= volgens hem ver- al le n tgae/'aan inlichtingen ten aen aannemer moet wèruen uitsetaald, aangezien in het bestsa niet ue bepa ling voorkomt dat in de stelposten de 1üg niet z^n begrepen. Bovendien zou deze Wi^s van setalin^ volgens ue mon delinge meueueeling van uen directeur van Gemeentewerken z-n gevolgd op uan- rauen van uen üontroleerenu Ambtenaar van het Departement van binnenlandscha Daken. cin AS O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 559