83 85 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 81 Sir.Gem. werken doet teekening inzake ruiling met de H.V. de Heidebioesem toekomen, waarop eenige correcties zijn aangebracht. C.m. wordt er de aandacht op geves tigd; le. dat de verbreeding van de Sparren laan ter plaatse van het perceel L go. 1753 reeds gemeente-eigendom is, zoo dat bedoeld strookje niet in de schen king moet worden opgenomen. 2e. dat de strookjes gelegen voor de aan den Plasweg gelegen perceelen no.2185 ged. en 2102 niet in de schen king zijn opgenomen. 3e. dat op de kaart van de - .V. de ge - heele uit' eg van het perceel L no.218$ naar den Plasueg niet in de ruiling ib begrepen. 82 eth.v.financiën vraagt machtiging het noodige te ver richten voor het aangaan eener geld- leening, groot 1.193.7CC.-- met de Vereeniging Stad en Lande van Gooiland te^en een rente van 3/2 en een koers van 100 r.H.A.Rupertarts te Soest deelt mede dat hij de stukken betref fende den chauffeur-monteur der ge meente H.A.Vos heeft doorgenomen en tot de conclusie is gekomen dat Vos aan een specialistisch psychiatrisch- neurologisch onderzoek moet worden on der- orpen alvorens een meening omtreno hem kan worden gevormd. Hij verzoekt inverband daarmede machtiging om zich met een zenuwarts in verbinding te stellen. aatsch.Hulpbetoon ;e Soest zendt advies op apostille van -ed.Sta ten inzake verzoek G.Velthuizen om ver- hooging van onderstand. -inv. Binnenlands cl: laken zendt bericht op het schrijven van burgemeester en ethouders van ló fe bruari 1937, 4e afd.no.II73 betreffen de onderhoudsnorm van woningwetwonin gen. OO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 55