Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 105} 1054 1055 1056 1057 1058 Directeur van Ge meentewerken De Voorzitter Dr.Rupert Inspecteur van Po litie Directeur van Ge meentewerken Gedeputeerde Sta ten. Korte inhoud lericht naar aanleiding van het schrij ren van J.Pilot inzake aankoop van een perceel bouwterrein aan de Bos straat, kadastraal bekend als sectie J.no.4092 ged. Voorgesteld wordt den prijs van den grond, groot 2810 M2 te bepalen op ongeveer ƒ.2,50 per M2 stelt voor het gymnastieklokaal in ïe Kerkebuurt des Dinsdags gedurende den avond beschikbaar te stellen aan iet hoofd van den luchtbeschermings- ïienst voor het houden van oefeningen deelt mede, dat hem uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de kinde ren Heintje en Geesje Ramselaar inder daad zeer zwak zijn, zoodat het voor aedoelde kinderen zeer bezwaarlijk moet worden geacht 2 x daags een af stand van ongeveer 2s K.M. te voet naar school te moeten afleggen. lericht omtrent het adres van de K.N.A.Cinzake het parkeerverbod op den weg Soest-Soesterberg. Daarbij wordt op de wenschelijkheid gewezen om op afstanden van 100 M. op de bermen dein model waarschuwingsborden te olaatsen. adviseert, met voorbehoud van de crachtens artikel 6 der woningwet te verleenen bouwvergunning, aan C.has jlijn, Kampweg 6, te Soesterberg, toe ae staan, den bouw van een dubbel woonhuis aan den Verl.Schoolweg op perceel sectie E.no.1613, onder de h.v. voorwaarden: ten bate van het Wegenfonds in de gemeentekas een bedrag wordt ge stort van ƒ.575,40; gratis aan de gemeente Soest van perceel sectie E.no.1613 wordt af gestaan een strook gronds, groot ongeveer 64 M2. eelen mede dat de besluiten van den iaad dd. 5 Mei 1938 betrekking hebben e op de verhooging van de salarissen ian het gemeentepersoneel met 4% bij en Minister van Binnenlandsche Zaken Ln beginsel geen bezwaar ontmoeten. tfaar de meening van den Minister ,b0~ loort de invoering echter niet voor Beslo is de: M2 te Aldus Beslol Ramse] straal Beslot te bre Beslot van hel onder met he afd.no 1e. ee: 28 gn je dl, bel uil 2e Beslote Staten verzoek 1 Janua

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 565