Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer 1059 De Voorzitter. 1060 1061 Commandant der na- tuurwaoht Directeur van Ge meentewerken. 1062 1063 Directeur van Ge meentewerken Joh.Groenenboom. Schoutenkampweg 39, Soest. Korte i n n o u 1 Januari 1959 Ve geschieden. In ver band daarmede verzoeken Gedeputeerde Staten de besluiten dienovereenkom stig te wijzigen. stelt voor aan het Comité voor het or- ganiseeren van feesten in verband met het veertigjarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit de koningin der Ne derlanden te Soest en aan de Oranje- vereeniging "Wilhelminate Soester- berg een bijdrage in de kosten van tractatie der schoolkinderen te ver leenen van resp. ƒ.475,75 en ƒ.76,25* verzoekt aan de natuurwacht voor het jaar 1959 een subsidie ad 50,= te willen toekennen. deelt mede, dat P.W.Duin, Prins Bern- Jfiardlaan 51 "t® Soestontheffing be hoeft van het bepaalde in artikel 13, 4e lid der Bouwverordening, in ver band met den voorgenomen bouw van een (jlubbel woonhuis aan den Plasweg op perceel sectie D.no.2138. Geadviseerd wordt de noodige onthef fing te verleenen, op grond van het bepaalde in artikel 13, 7e lid sub a. der Bouwverordening. adviseert aan A.A.Stekelenburgte Amsterdam, in verband met een inge diend verzoek om vergunning voor den bouw van een zomerhuisje ontheffing te verleenen van een tweetal bepalin gen der Zomerhuisjesverordening. vraagt ontheffing van de verplichting Gm zijn terrein, gelegen aan den üssen- damweg hoek Schoutenkampweg, van den Openbaren weg af te scheiden overeen komstig art. 15 van de Bouwverordening. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport ad. 7 September 1958, no.26/9* Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 567