/Tl* f/tr JU. BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerking en Aldus wordt besloten. den Raad te adviseeren L/. Besloten worüft^Beze subsidie-aanvrage bij de begrooting 19J9 te behandelen. Besloten wordt de noodige ontheffing te verleenen, op grond van het bepaalde in artikel 1^, 7e lid sub a. der bouwverordening. 1i n', Besloten wordt aan A.A.ötekelenburg te Amsterdam in p> verband met een ingediend verzoek om vergunning voor 1 het overbrengen van een zomelhuisje van de Bosstraat naar een terrein der Nederlandsche Spoorwegen nabij den Bolder ontheffing te verleenen van artikel 9 sub 0 en artikel 6 aer zomerhuisjesverordening. V Besloten wordt adressant te berichten, dat een onthef- fing van het bepaalde in artikel 15 der bouwverorde ning en artikel van de bebouwingsvoorschriften be- hoorende bij het uitbreidingsplan niet mogelijk is; dat een hekafscheiding alleen dan overbodig wordt, indien de voorgevel samenvalt met de grens van den weg, dus i in dit geval de grond gelegen vóór den voorgevel aan de gemeente wordt overgedragen; dat echter deze grond niet door de gemeente zal worden geaccepteerd, dan nadat zij volgens nader te stellen eischen op zijn kos ten van een verharding zal zijn voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 568