1 Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1064 tïed.R.K.Bond van Overheidspersoneel "St.Paulus" en Ned. Chr.Bond van Pers. in Publieken Dienst. 1065 1066 1067 Centraal Verifica tiebureau. Directeur van Ge meentewerken Secretaris v/d stichting Openlucht theater ?(Soest" 1068 1069 1070 A.Breevaart Nederlandsche Hei de Maatschappij. G.Klomp. Koningin- helaan 4, Soest. Korte inhoud geven enkele wijzigingen in het ont- werp-ambtenarenreglement in overwe ging en verzoeken hen de loongegevens der particuliere werkgevers te wil- len verstrekken waaruit de conclusie is getrokken dat de loonen der ge meentewerklieden in overeenstemming met het plaatselijk loonpeil zijn. zendt rapport over de controle der gemeenterekening over het dienstjaar 1937. brengt advies uit naar aanleiding van de door de bouwvereeniging "St.Jo- seph" gevraagde goedkeuring voor de uitvoering van verfwerken aan com plex I te Soest en complex II te Soesterberg. verzoekt restitutie van de betaalde vermakelijkheidsbelasting ad ƒ.91,09, welke verschuldigd was voor de opvoe ring van Shakespeare's "Getemde Feeks", ter gelegenheid van de ope ning van het Openluchttheater. vraagt de huur van het aan de Verl. Talmalaan gelegen perceel H.no.5113> desgewenscht met 2 jaren te verlen gen. deelt mede, dat ten behoeve van het particuliere werkverschaffingsobject Bosch van Drakestein aan voorschot ƒ.7500,= is ontvangen, terwijl de ten laste der overheid blijvende uitgaven ƒ.6055,39 bedroegen, zoodat alsnog ƒ.1444,61 aan de gemeente toekomt. vraagt vergunning tot het plaatsen van huurauto's op particuliere ter reinen. De Inspecteur van Politie brengt hieromtrent advies uit bij schreven dd. 7 Sept.1958, La.L.no.2827/4. Beslo naren ganis Het C zal b Beslo eenig beste! ding. van h nitie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 569