Volg num mer 1071 Afzender of voorsteller W.Bergman, exploi tant van de Ned. Bioscoop Mij. "Ne Biraa", Bilthoven. Datu m Korte inhoud vraagt vergunning om gedurende het kalenderjaar 1S2Ö> twaalf bioscoop voorstellingen te mogen geven in de groote zaal (concertzaal) van hotel Eemland Boor den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Inspec teur van Politie wordt gunstig advies uitgebracht 1072 Birecteur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. 1072 Birecteur van Ge meentewerken. zendt advies ten aanzien van het schrijven van den Minister van Binnen- landsche Zaken dd. 7 Januari 1928 betreffende de^ onderhoudsnorm van wo ningwetwoningen. i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 571