Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1074 1075 1076 1077 1078 Minister van Bin- nenlandsche Zaken De Voorzitter. Gedeputeerde State J.van der Wal, hoofd der openb.U. school, Soest. Technisch Ambte naar Gasbedrijf. L.0. 1079 1080 Rijksinspectie Werk verschaffing Zwoll A.Philipoom. Birk- straat 26b, Soest. 1081 Inspecteur van Po litie. zendt een afschrift van een gemeen schappelijke beschikking van de Minis ters van Sociale Zaken, Pinanciën en van Binnenlandsche Zaken, dd. 12/22 Aug./7 Sept.1938, houdende de vast stelling van een aan de gemeente Soest ten behoeve van het sluitend maken der begrooting 19te verlee- nen renteloos voorschot op ƒ.10.675, vestigt ër de aandacht op, dat thans aan Mevr.C.J.van Wely-van Beemen in gaande 1 Maart 1959 eervol ontslag kan worden verleend als onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Beetzlaan al hier wijzen voorzooveel noodig op den ar beid der Provinciale Utrechtsche Wel standscommissie vraagt machtiging voor de aanschaf fing van 5000 cahiers ad ƒ.82,90 bij den Heer Gomax, Koninginnelaan te Soest adviseert gunstig te beschikken op een verzoek van J.SW.Aldering om als installateur erkend te worden. Voorts wordt verzocht goed te keuren dat met Aldering ook de z.g. toonka- merovereenkomst wordt aangegaan. doet enkele mededeelingen ten aanzierf van de regeling van schorsing bij de werkverschaffing. verzoekt aan buiten de gemeente woon achtige personen geen vergunning te verleenan tot den verkoop van bloemeri en planten langs den weg. bericht omtrent de klacht van A«Schot- vanger en W.Caron Inzake ondervonden overlast van de kinderen, die gebruik maken van de speelplaats aan de Schrikslaan. Medegedeeld wordt, aat verschillende omwonenden overweg-n te verhuizen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 575