7- M V jA. V BESLISSING Afdeeling I Aanmerkingen en No. i ïeen- Minis- .ën en 2/22 rast- ;e ;end irlee- 675 thans n in- lag zeres oon al- ar- e Wel haf- 0 bij te op om 3n. Buren onka- anzxeh j de woon-- l te Loerneh Schot inden ibruik Kennisgenomen. Besloten wordt met ingang van 1 Maart 1939 aan Mevr. C.J.van Wely-van Beemen eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager $oj[o. onderwijs aan de Beetzlaan. Aangezien alhier een schoonheidscommissie bestaat, tJ wordt de circulaire van Gedeputeerde Staten voor ken- nisgeving aangenomen. De machtiging wordt verleend. Besloten wordt J.S.WAldering als installateur te er- 1/Ad kennen. i Kennisgenomen Besloten wordt aan A.Philipoom mede te deelen, de re- geling welke het College heeft getroffen inzake deze aangelegenheid, n.1. dat aan niet meer dan twee ven ters van buiten Soest tegelijk de gelegenheid wordt ge boden bloemen, planten enz. in deze gemeente te ver- koopen, en dat hierop nauwlettend toezicht wordt uit geoefend Besloten wordt een verzameling der klachten in een schrijven aan het bestuur der vereeniging Soestdijk ter,. A kennis te brengen met het verzoek hierover zijn ziens wijze schriftelijk aan het College mede te deelen. v 'tfA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 576