Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n n o u entraal Verifica tiebureau. Den Haag. Gedeputeerde Sta ten. Directeur van Ge meentewerken Soest. Gedeputeerde Staten. N.V.Bank voor Ued. Gemeenten te s-Gra- venhage Dagelijksch Bestuur Borgstellingsfonds Amersfoort B.J.Lieman te Am sterdam H.v.d.Hoek. brengt rapport uit betreffende de controle van de jaarrekening 1937 van het gemeentelijk gasbedrijf te Soest deelen mede dat zij het noodzakelijk achten dat het bedrag van de verzeke ring van gemeentegelden van op ƒ.30.000,= wordt gesteld op ten min ste ƒ.75»000,=. zendt advies tot betaling van den eersten termijn der aannemingssom ad ƒ.77,40 terzake uitgevoerde schilder werken aan de politiewoning met cel len te Soesterberg. brengen in verband met het onderzoek van de begrooting 193& door de Com missie van overleg inzake gemeente- begrootingen verschillende opmerkin gen ter kennis van Burgemeester en Wethouders deelt mede dat zij noodzakelijkerwijze moet overgaan tot verlaging van de in de rekening-courant-overeenkomst genoemde minimum te vergoeden rente over credit-saldi en verzoekt mede werking te willen verleenen tot de totstandkoming van een nieuwe over eenkomst, waarbij dit punt is gewij zigd. verzoekt goed te vinden, dat aan de gemeente Amersfoort een zetel in het Bestuur wordt toegekend. doet afstand van een hem bij besluit dd. 13 Mei 193^ verleend verlof A, voor het restaurant van het Soester I natuurbad deelt naar aanleiding van het schrij ven dd. 29 Augustus 193® mede, dat hij met de voorgestelde verhuring accoord gaat, mits de onder b. genoemde ter mijn wordt gewijzigd in 6 mndVoorts wordt verzocht de afscheiding op het terrein aan te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 577