v Jh- BESLISSING Afdeelinq j A 3 Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan deze regeling goedkeuring te ver- leenen. Zr jt/<£ min- Besloten wordt nadere inlichtingen te vragen, aange- zien het College van oordeel is, dat een premiestijging van /.75,= tot ƒ.107,onredelijk is. V/s*/ Besloten wordt dezen eersten termijn groot ƒ.77,40 uit ^5?y^r te betalen. Met belangstelling heeft het College kennisgenomen van het schrijven van Gedeputeerde Staten. Het Colle ge zal een en ander in nadere beschouwing nemen na-, dat verdere uitwerking door de afdeeling financiën heeft plaats gehad. rijze de >mst snte ide- de 'er- rij de uit A, ter hrij- at hij coord ter- rts het Kennisgenomen. Het College keurt goed, dat aan de gemeente Amers- 3 foort een zetel in het Bestuur wordt toegekend. Het verlof, aan hem verleend bij besluit van 1$ Mei oJU 19^8 voor het restaurant van het Soester natuurbad, v wordt ingetrokken. u Besloten wordt niet op de wijziging van de voorwaar den in te gaan. 12 JjL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 578