Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1090 1091 1092 1095 1094 Afd.Soest van de Plaatselijke Land storm Commissie-»- Directeur Btaats- boschbeheer Dtrecht Bestuur v.d.Motor club Amersfoort en Omstreken H.Majoor, Beuken laan 21 Directeur van Ge meentewerken verzoekt om ter gelegenheid van de te houden jaarlijksche schietwedstrij den op Woensdag 21 en Donderdag 22 Sept.a.s. een medaille beschikbaar te willen stellen. zendt in een plan voor werkverschaf fing (Boschplan 1939), waaivan de loonkosten ƒ.24.000,= bedragen en de andere kosten ƒ.7.150,=. vraagt beschikbaarstelling van een gemeenteterrein, w.o. een gedeelte der Soester duinen, gelegen naast het sportpark "Birkhoven" voor het hou den van een motor-terreinwedstrijd op 25 Sept.a.s. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 9 Sept.1938, no.1251« De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar tegen het houden van dezen wedstrijd verzoekt hem wederom te verhuren het aan de Verl.Talmalaan gelegen per ceel gronds, groot ongeveer 1000 M2 en kadastraal bekend als sectie H. no.5113 voor den duur van 2 jaren, zulks ingaande 1 Januari a.s. en on der dezelfde voorwaarden als thans gelden. deelt mede, dat van 7/.van Asch, eige naar en bewoner van perceel Burg.Gro- thestraat 66, een klacht is ingekomen over de verontreiniging van zijn re- genwaterreservoirdoor het waschwa- ter van perceel Burg.Grothestraat 64. Geadviseerd wordt terzake een aan schrijving te zenden aan de eigenaresse van laatstgemeld perceel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 579