f BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. an de edstrij- ag 22 kbaar rschaf- 11 de n en Besloten wordt een bronzen medaille hiervoor be schikbaar te stellen. V Ja- V Het plan wordt door het College goedgekeurd, behou dens eenige wijzigingen door den wethouder van tfinan- ciën hierin aangebracht. In verband hiermede wordt aan den .Directeur van het Staatsboschbeheer beleefd verzocht het plan in verband hiermede te herzien. n een eelte aast het t hou- trijd en t bij 1251 ft geen dezen ren het per- 000 M2 ie H. aren, en on- thans h, eige- urg.Gro- ngekomen ijn re- as chwa- raat 64. aan- genaress< Besloten wordt dit gemeenteterrein beschikbaar te stellen op voorwaarde dat geen schaue aan de beplan tingen wordt aangebracht, en overigens met inachtne ming van de bepalingen, vermeld in het schrijven van 27 Juli 1957, 1e afd.no.4646. Besloten wordt dit perceel grond wederom aan hem te verhuren, zulks met ingang van 1 Januari a.s. en on- der dezelfde voorwaarden als thans gelden. Besloten wordt aan de eigenaresse van het perceel Burg.Grothestraat 64, Mevrouw de Wed.W.van Boesburg, geboren Alblas wonende te Utrecht, Oude Gracht 56 een aanschrijving te zenden, dat door haar op grond van het bepaalde in artikel 62, lid 2 en j der bouw verordening moet worden zorggedragen, dat binnen 14 dagen de afvoer van de waschtafel loozende in de goot van het perceel, is verwijderd en door middel van een looden buis inwendig wijd tenminste 0.04 M. wordt ge leid naar een zinkput van teorainste 1 Mj>en dat bij het niet nakomen van deze lastgeving een en ander op haar kosten van gemeentewege zal geschieden. V XsU nifiri hi eri n aan erft hra r>>it Tn Vflrhnnri hi «rmpfifl wnrdt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 580