Volg- I num- i Afzender of voorsteller mer Korte Datum Ministers van Bin- nenlandsche Zaken en van Pinanciën. Secretaris-Penning meester der Ver. tot Chr.Hulpbetoon aan Blinden. Comité tot viering van de blijde ge beurtenis in het prinselijk gezin. A.A.van Ieperen. Hoofd der O.L.school Kerkebuurt Directeur van Ge- me ent ewe rken H.Welcker, Midden-f laan 3, Soest. Arch.P.van Rijthoven. zenden beschikking tot verhooging van de maximum rijksbijdrage in de ex ploitatie ten behoeve van de woning-»- stichting "Uns Belang" te Amersfoort. verzoekt toestemming tot het doen houden in deze gemeente van eene in zameling van gelden, middels het aanbieden van een prikkaart en wel de 1e Vrijdag en Zaterdag in October De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek zendt de afrekening van de aan hem verstrekte gelden ten behoeve van de tractatie der schoolkinderen op Januari 19pö. vraagt machtiging om bij C.Post al hier voor ƒ.67,88 handwerkbenoodigd- heden aan te mogen schaffen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. vraagt ontheffing van het bepaalde in artikel 25, 4e lid der Bouwveror dening, ten behoeve van den bouw van een garage groot ongeveer 34 M2» De Directeur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit. vraagt voor zijn principaal Th.Kup- pers, Wilhelminalaan in koop een aan den Hachtegaalweg hoek Vinkenweg ge legen stuk gronds, groot ongeveer 870 M2 voor een koopprijs van ƒ.2,50 per M2 Kenni Toest Aange per 1 Bedoel ci S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 581