Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1102 Inspecteur van Po litie 110J Ir.W.C.van Goor, Oir.van Gemeente werken en W.van Ve^ :n, adj. commies ter secretarie. 1104 Öe Voorzitter. 1105 1106 1107 1108 tichting tot be heer van het Eoes- ter natuurbad. directeur van Ge meentewerken Oirecteur van Ge meentewerken Minister van Socia Le Zaken te 's-Gra venhage bericht omtrent het adres van de O.N.A.C. inzake het parkeerverbod op ien weg Soest-Soesterberg. Baarbij wordt cp de wenschelijkheid gewezen ore Dp afstanden van 100 M. op de bermen tclein model waarschuwingsborden te plaatsen. leggen een tweetal rapporten over, in zake de met Me j.van Borresteijn en der ïeer van Ooideren gevoerde besprekin gen, inzake grondafstand aan de Ourg Grothestraat. stelt, naar aanleiding van een schrij ven van het hoofd LBO, voor, hem te machtigen bij de artillerie inrichtin gen twee busjes, elk inhoudende 10 gaszunders te bestellen. zendt ter goedkeuring aan het College van B.en W. de jaarrekening 1957 van het Soester natuurbad. bericht naar aanleiding van het schri, ven van J.Pilot inzake aankoop van een perceel bouwterrein aan de Bos straat, kadastraal bekend als sectie G.no.4092 gedVoorgesteld wordt den prijs van den grond, groot 2810 M2 te bepalen op ongeveer ƒ.2,50 per M2. biedt een 6-tal declaraties tot een totaal bedrag van ƒ.22,87 aan wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen. deelt mede, dat een aantal arbeiders mit deze gemeente kunnen worden te werkgesteld bij het centrale werkver schaffingsobject diverse werkzaamhe ien in de Eikensteinsche bosschen, gelegen in de gemeente Be Bilt, ten behoeve van de stichting "Het Utrechts^ Landschap", en verzoekt te verklaren, jat de financieele gevolgen van deze tewerkstelling ten volle worden aan vaard Beslc stras overfc sluit kleir stras Voort stras af stg te pl Het C teur nigen Aldus Beslo natuu Beslo Sept den p Beslo van Beslo Colle, trale in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 585