v h iïw BESLISSING Afdeeling ^apf^gp^jnggp en No. Besloten wordt het parkeerverbod op de Soesterbergsche-^ straat tusschen van Beuningenlaan en den spoorweg- V overgang in te trekken. Mitsdien wordt ook het be- V 3<&w. sluit van 1} September 19pB tot het aanbrengen van klein model waarschuwingsborden op de Soesterbergsche- straat ingetrokken. Voorts wordt besloten op het gedeelte van de Banning-, straat waar een parkeerverbod is uitgevaardigd, op afstanden van 100 M., klein model waarschuwingsborden te plaatsen. Het College kan zich met het voorstel van den Direc- c<Jj- teur van Gemeentewerken en den heer van Veeren veree-V n 137i nigen. Aldus wordt besloten. oM. Besloten wordt de jaarrekening 19j?7 van het Soester natuurbad goed te keuren. y/U. 'I^3 Besloten wordt met intrekking van het besluit van l" ^Jj' Sept.19^8, gezien het advies van de Grond commissie U' s-v - den prijs nader te bepalen op ƒ.2,25 per M2« 1 li' Besloten wordt deze declaraties tot een totaalbedrag van ƒ.22,87 goed te keuren. Besloten wordt aan den Minister te berichten, dat het j College ge® arbeiders uit deze gemeente bij het een- fj- trale werkverschaffingsobject "diverse werkzaamhed-n in de Eikensteinsche bosschen" zal tewerkstellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 586