- Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1109 1110 1111 Minister van So ciale Zaken te 1 s-rGravenhage Makelaarskantoor en Woningbureau Holland-Indië JDe Voorzitter. 1112 1115 Bestuur der stich ting tot beheer van het Soester natuurbad Directeur van Ge meentewerken. doet een afschrift toekonen van de aan Jhr.P.J.Bosch van Drakestein ge dane toezegging betreffende het in werkverschaffing doen uitvoeren van diverse werkzaamheden op het land goed "Groot Drakestein"waaruit blijkt, dat het overheidssubsidie teil hoogste 32.850,= zal bedragen. vraagt uitersten verkoopprijs van het bouwterrein gelegen hoek Schrikslaan- Pelikaanweg, groot 570 M2 en ge merkt als no.18. Medegedeeld wordt, dat cp het terrein geen winkel zal worden gebouwd. stelt, onder intrekking van het be sluit van B.en V. dd13 Sept.1938^ 4e afd.no.5125, voor aan het Comité voor het organiseeren van feesten in verband met het veertigjarig regee- ringsjubileum van H.M. de koningin der Nederlanden te Soest en aan 3c Oranjevereeniging "Wilhelmina" te Soesterberg een bijdrage in de kosten van tractatie der schoolkinderen te verleenen van resp. ƒ.500,75 en ƒ.76,25» zendt de begrooting van het Soester natuurbad voor het exploitatiejaar 1939 aan B.en W. ter goedkeuring in. rapporteert omtrent het verzoek van P.Boon c.s. inzake ruiling van grond aan den Duinweg en Oude Utrechtsohe- weg. In verband met het feit, dat de Duinweg een verharde weg is en bouw vergunningen moeten worden verleend, zonder mogelijken grondafstand wordt geadviseerd tot ruiling over te gaan onder voorwaarde, dat ook wordt af gestaan het benoodigde gedeelte van perceel H.no.2407 ten behoeve van de verbreeding van den Oude Utrechtsche- weg. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met de ruiling ver eenigen, mits de vorengenoemde voor waarde wordt gesteld en de kosten op de ruiling vallende voor gezamenlijke rekening worden genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 587