- Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhou 1114 1115 N.V. "Mikoafd. "Econoom" te s-rGravenhage Ned.Ver.tot be scherming van die ren afd.Soest. 1116 1117 Bond van Huiseige- naren te Utrecht. De Voorzitter. 1118 1119 J.B.Cramer van den 3ogaart G^-van Gosterom, Os- end amweg 55, Soest, 1120 Oranjevereeniging 'V/ilhelrainate Soesterberg vestigt, in verband met een ministe rieels aanschrijving, de aandacht op haar waterbesparingsapparaten. verzoekt vergunning tot het houden van een collecte op 4 October e.k. ten behoeve der Nederlandsche Veree- niging tot bescherming van dieren, afd.Soest e.o. De Inspecteur van politie heeft te gen inwilliging van het verzoek geen bezwaar deelt, namens de eigenaressen van de perceelen Burg.Grothestraat 45 en 64, mede, dat zij niet bereid zijn grond af te staan voor verbreeding van de Burg.Grothestraat deelt mede dat de door den Baad bij zijn besluit ad. 9 September 1957 vast gestelde Verordening betreffende het beroep, bedoeld in artt.15, 15, 17 en 18 van het Beglement Autovervoer Personen wijziging behoeft als gevolg van de wijziging van dit Beglement bij K.B. van 5 «Juni 195^, Stbl.565, en adviseert den Baad dienaangaande een voorstel te doen. verzoekt zijn naam op de in artikel 17, eerste lid der Drankwet bedoelde lijst te plaatsen. verzoekt verlenging van den trottoirban vóór zijn perceel. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schreven dd. 19 Sept.1958, no.1552. zendt rekening over het aan hare ver- eeniging uitbetaalde bedrag voor de tractatie der schoolkinderen ter gele genheid van de geboorte van H.K.H. IPrinses Beatrix.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 589