7 fa cbf-tT- BESLISSING AtcLeling /^anmer^jngen en No. Besloten wordt deze aangelegenheid te behandelen hij de met deze woningbouwvereniging te gelegener tijd te CZyf-v houaen bespreking, als hierboven hedoeld. Besloten wordt 'bedoeld schrijven te zenden aan den 1^-oUj' Bir.v.gem.werken met verzoek te berichten of hem dit (jjL j nog aanleiding geeft verdere ópmer ki ng e n° te ma hen. J Besloten wordt den haad voor te stellen 3.en te o\x- j machtigen om naar hun oordeel de noodige straatverlich-j ting ter plaatse te doen aanbrengen. 33 i Besloten wordt den ->ir .v.^em.'werden op te dragen Vos op een en ander te wijzen en hem door den -directeur te laten mededeelen, dat in een volgend voorkomend öeval /b door 3.en strafmaatregelen zullen worden toegepast. Besloten wordt het schrijven ter inzage te zenden aan den heer Versluijs, inspecteur der volkshuisvesting, met verzoek te berichten, of hij zich kan vereenigen r met de door de betrokken bewoners van het woningcom- /yfavjl// plex aan de hand gedane oplossing. j •ordt voor kennisgeving aangenomen. ■Omtrent de desbetreffende door het hoofd der school ge+ \S ■maakte opmerkingen feien directeur van zal net advies worden ingewonnen van y jflu emee rite werken. v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 58