pc upj* v - Atdeeling Aanmerkingen en No niste- Besloten wordt van deze aanbieding geen gebruik te fy/L M op maken. /fofaU uden s .k /eree- ren, t t e- k. geen Besloten wordt toestemming voor deze collecte te ver- P~iyH leenen. van de en 64, rond an de 3 bij 57 vast- :1e het 17 rvoer gevolg ïnt bij en ie een Lkel ioei de Dttoirbaa 1 brengt rijven re ver- 3r de ar gele- C.H. Kennisgenomen. V" 1t' lytufl. Het hiernevens gevoegde voorstel, met ontwerp-besluit zal aan den Raad worden aangeboden. Besloten wordt zijn naam als no.21 op de in artikel 17, eerste lid der Drankwet bedoelde lijst te plaat sen. Cpji dl' v usLi Besloten wordt adressant te berichten, dat, indien door hem een bedrag van .10,= wordt gestort bij den gemeente-ontvanger, de werkzaamheden vanwege de ge meente zullen worden uitgevoerd, nadat hij het bewijs van storting aan den Directeur van Gemeentewerken heeft vertoond. Bventueele meerdere kosten moeten door hem worden bijbetaald, eventueele mindere sullen hem worden terugbetaald. Besloten wordt met het schrijven van de üranjevereeni- (xPj~. ging "wilhelmina" te Soesterberg accoord te gaan. 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 590