Voig- num- j Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer 1121 1122 112^ 1 124 Gemeente-ontvanger van Soest. Directeur van Ge meentewerken W.v.d.Velden. Directeur van Ge meentewerken. zendt voor accoord geteekend terug het saldo-biljet per JO Juni 19be treffende de rekening-oourant met de N.V. Ned.Middenstands-bank en maakt ten aanzien daarvan eenige opmerkin gen. stelt een kleine wijziging van de rich ting van weg no.145 voor, welke wijzi ging als gevolg van de met de N.V.Hei- debloesem gesloten overeenkomst noodig is De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met de voorgestel de wijziging vereenigen. deelt mede, het hekwerk op steenen voet voor de buitenplaats Sleeswijk- heuvel aan te nemen voor de som van /.1575,=. geeft door tusschenkomst van den heer wethouder van Gemeentewerken een over wicht van het resultaat van een ge houden inschrijving voor het reinigen |van slooten en waterlossingen. Tevens geeft de Directeur op het overzicht eene toelichting op zijn beslissing van gunning der werken, yoorts is ingekomen een klacht van Joh.Groen dat aan hem het werk niet is gegund.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 591