'sfa.ÏJ BESLISSING yJx. Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den gemeente-ontvanger te berichten, dat, waar gebleken is, dat de renteberekening als hier bedoeld, eveneens door de groote banken gevolge wordt, het College hiermede accoord gaat. Aan den Directeur te berichten, dat besloten is van het plan van uitbreiding voor deze gemeente af te wijken door de richting van v/eg no.14j> nader vast te stellen als op de bij deze notulen behoorende teeke- ning is aangegeven. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen voor een bedrag van /.157b,(dertien honc vijf en zeventig gulden) dit werk te gunnen aan W.v. d.Velden alhier. Het College kan zich met de wijze van gunning van hei werk en de toelichting van den Dirëcteur niet veree nigen. De wijze waarop de Directeur de gevolgen van de steunregeling meent te moeten uitleggen getuigt van geen goed inzicht. De vergadering stelt zich op het standpunt dat het werk en de bedragen waarvoor is ingeschreven op zichzelf moet beoordeeld worden, terwijl het standpunt wordt ingenomen dat het Colle ge over de gunning vrijheid van beslissing heeft. In dit verband wordt besloten het werk als volgt op te dragen Aan Joh.Groen perceel IV voor ƒ.49,50; J.v.d.Berg I 56, P.S.Vogel II 55,--; P.S.Vogel III 55, 1-' Ut lerd V? 0-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 592