Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1125 1126 1127 1128 1129 1150 1151 Minister van Soci ale Zaken. Inspecteur van lol tie te Soest. Directeur van Geme tewerken J.Vos, van lijnden laan 10, Soest. ï- en- Ver.tot bestrijding der t.b.c. afd. Soest Opzichter Neder land sche Heide- Maatscliappij, Amers fcort Directeur van Ge meentewerken. doet eenige mededeelingen ten aanzie van de financiering van de meerdere kosten voortvloeiende uit eventueels uitbreiding van werkverschaffing en verzoekt nogmaals medewerking tot be vordering van de ten aanzien daarvan bij de Regeering bestaande plannen. zendt een staat in van verricht over werk tijdens de jubileumfeesten van 51 Aug. t/m 6 Sept.1958 door het per sonsel der politie. adviseert aan de P.U.E.M. opdracht te geven tot uitbreiding der straat verlichting, als omschreven in haar onder dagteekening van 1 5 September j.1. aan den Directeur van Gemeente werken gezonden schrijven. vraagt ontheffing van het bepaalde, ten aanzien van de vereischte zijerf- afscheidirig van 10 M., in verband ipet den voorgenomen bouw van een en kel woonhuis aan de De Beaufortlaan, op perceel sectie B.no.1859, "tot op een afstand van resp.8.90 M« en 8.75 M. tot de zijerfafscheiding. De Directeur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit. vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van: Gijsbertha E.A.Reintjesover het tijd vak van 1 Juli t/m 51 Dec.'58 ten bedrage van ƒ.555»60. Trijntje Boersma, over het 1 Juli t/m 5"! Dec.'58 ten van 161,60. tijdvak van bedrage zendt antwoord op een klacht betref fende het verdienen van lage loonen bij het centrale werkverschaffingsob ject van den heer Insinger. bericht om het verzoek van R.v.d. Horst om grond aan den Kolonieweg te mogen pachten. Geadviseerd wordt een terrein gelegen aan den Kolonieweg hoek Veldweg, groot 2486 M2 en ka dastraal bekend ais sectie H.no.452 gedonder de gebruikelijke voorwaar-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 595