//Z*. f/,/*. BESLISSING Aldeeling A Aanmerkingen en No. I aanzie ïrdere ïtueele Lng en tot be iaarvan men it over i van iet per racht straat- 1 haar jtember leent e- lalde, zijerf- )and jen en tlaan, ;ot op ;n tg» jn jn van iet tijd ten rak van ■age jetref- .oonen ngsob- r .d :weg te •dt een .eweg en ka- io.452 >rwaar Het College neemt kennis van deze circulaire. Een en ander heeft de volle aandacht. l? /7 Tot uitbetaling wordt besloten. Aan den Inspecteur van Politie zal worden medegedeeld, dat de betreffen-/^ /L de begrootingspost thans nagenoeg is uitgeput en &aX het College verwacht, dat dit jaar geen vergoeding voor overuren meer zal worden gevraagd. Aldus wordt besloten. SJIS O I lie gevraagde ontheffing wordt verleend I)e gevraagde bijdragen worden verleend. 'y& vrO- S<P<? Van het schrijven wordt kennisgenomen. Het perceel gronds zal, behoudens hoogere goedkeuring aan Van der Horst in huur worden aangeboden voor den duur van twee jaar, ingaande 1 Januari 19^9, tegen een huurprijs berekend naar 9,= per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 596