Volg num mer 11J2 11^5 1134 1155 11 36 1137 Afzender of voorsteller Datu m 1138 J.H.Verzaal, Burg}. Grothestraat 34, Soest Directeur van Ge meentewerken. C.v.d.Broek G.Hzn. Wiekslooterweg W.Z.35a. Th.J.Wigtman Directeur van Ge meentewerken. Radio Centrale "Soestdijk". H.Ste huijzen. en- tf.Vos, Julianalaan Soest Korte inhoud vraagt in aanmerking te mogen komen voor leveranties van. alle benoodigue gereedschappen, ijzerwaren enz. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 22 Sept.193S, no.965. deelt mede den heer Kazius te hebben ingelicht omtrent den te volgen weg om tot exploitatie van bouwgrond en een eventueele overdracht van weg no, 14, te komen. vraagt den prijs van het aan den Wach- tegaalweg hoek Vinkenweg gelegen per ceel gronds, groot ongeveer 590 M2, op het perceleeringsplan 't Hart ge merkt als no.7» ideelt mede, dat hij wegens financieele iipoeilijkheden het door hem ingediende jplan voor den bouw van een boerderijtje aan het Oude Grachtje niet geheel kan voltooien en verzoekt voor het vol tooide gedeelte een bewoonbaarverkla- ring af te geven. De Directeur van Gemeentewerken brengt 'afwijzend advies uit bij rapport dd. 22 jSept.1938, no.77. brengt rapport uit naar aanleiding van het schrijven van B.en W. dd. 3 Au gustus '38, 1e afd.no.1/1497, inzake het plan voor den bouw van een radio centrale aan den Soesterengweg hoek ^Verlengde Talmalaan, door H.Steenhuij- zen. bericht nader omtrent den voorgenomen bouw van een radio-centrale aan den Soester Engweg hoek Verl.Talmalaan. De Directeur van Gemeentewerken brengt rapport uit bij schrijven dd-r 19 September 193&, no.91» verzoekt de boomen langs de Juliana laan tot het in het uiterste te snoei en. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 1C September 193&» no.1351* Op i op c het Kenn Het lijke *2, Aan 1 baan ledi; 16 Ai Aan c te zi fcy ge toch gewac Het C ging Van he Adress, is een tale vi doch dj geheel- lijk is gedra

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 597