v- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Dmen iigde brengt ijven sbben weg i en eg no, Bach- n per- M2 t ge- oieele iende derijt je el kan vol- erkla- brengt ad. 22 ing 3 Au- nzake radio- boek enhuij- enoipen den aan. dd-r 19 iana- snoei- brengt ijven Op bet verzoek wordt gunstig beschikt. Verzaal wordt op de betreffende lijst geplaatst voor leveranties in het jaar 1942. zs»és Kennisgenomen rrxPo Het betreffende perceel gronds zal onder de gebruike- lijke voorwaarden in koop worden aangeboden tegen ƒ.2,75 per M2« Aan V/igtman zal worden medegedeeld, dat geen bewoon- baar verklaring kan v/orden afgegeven, zoolang niet vol- f/v-y r ledig uitvoering is gegeven aan de hem bij besluit dd 16 Aug.19^8 verleende bouwvergunning. Aan den Inspecteur van Politie wordt opgedragen toe te zien dat Wigtman zijn woning niet betrekt, zoolang hij geen bewoonbaarverklaring heeft. Mocht hij zulks toch doen dan wordt hieromtrent onverwijld bericht in> gewacht Het College kan zich met de voorgestelde redactiewijzi- ging der Bebouwingsvoorschriften vereenigen. Van het schrijven wordt kennisgenomen. V Adressant zal worden medegedeeld, dat het niet mogelijk a is een enkele boom te snoeien, aangezien zulks een to-^/j-ac tale vernieling van den boom tengevolge zal hebben, doch dat het College voornemens is de beplanting in dë geheele omgeving nader te bezien of snoeien noodzake lijk is. Aan den üirecteur van Gemeentewerken wordt op gedragen, na gepleegd overleg met ütaatsboschbeheer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 598