Volg- num mer Afzender of voorsteller Datu m 11J9 Technisch Ambte naar Gasbedrijf. 1140 1141 Maat schappelijk Hulpbetoon. Wethouder Gasille. 1142 Commissie niseerd Georga- Overleg. 114^ De Voorzitter. Korte innou verzoekt hem te berichten wanneer de in de Vredehofstraat geplaatste gas lantaarns voor proef in bedrijf ge steld mogen worden. zenden een voordracht in voor de be noeming van een voorzitter. stelt voor de Directie van de Arnhem- sche Waterleiding Mij. te herinneren aan de toezegging haar meening ken baar te maken op de voorstellen van het College tot verlaging van de Wa terleidingtarieven, gedaan in de bij eenkomst van 28 Juni 19j$8. Daarbij wa re tot uitdrukking te brengen, dat het College aandringt op aanvaarding van het voorstel van wethouder Gasil le geformuleerd in de bijeenkomst hiervoren bedoeld. brengt advies uit met betrekking tot de voordracht aan den Raad dd4 Aug. 19^0no.4954 inzake eventueele her- I ziening van de loonen der gemeente werklieden. Uit het advies blijkt, dat de Commis sie van oordeel is, dat de vergelij king van het plaatselijk loonpeil met de loonen der gemeentewerklieden niet op de juiste wijze is geschied, aan- i gezien in de berekening zijn opgeno men: 10 chauffeurs, 1 waschknecht en 2 opperlieden, welke beroepen niet als die van vaklieden zijn aan te mer ken. doet het voorstel aan den Secretaris opdracht te geven in samenwerking met de ambtenaren van de desbetreffende afdeeling ter secretarie, een nieuw reglement van Orde voor den Raad te ontwerpen. terzs Aan proe Octo zal heer staa zooü de v gesc Tot met Aldu Alvon hernj lier Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 599