Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 92 93 94 95 96. 97 A.A.van Ieperen, hoofd o.l.school nerkebuurt .lub Hoofd o.l. school3'berg J.van der Tal, hoofd openbare uloschool —.--.van <fely i r-0 eni e ur sb ur e au •Met Over sticht hest.v/d Afd.Soest en Oi-str.v^d -.'ed oe. op het feit, dat eenige schoolbor den moeten «orden zwart gemaakt. 7e. op den toestand van het speelplein. brengt jaarverslag over het jaar 1937 uit. brengt het jaarversla^ over 1937. O.m. wordt de aandacht gevestigds le. op de onvoldoende verlichting. 2e. op de omstandigheiddat de rein heid van het gymnastieklokaal nob steef onvoldoende is. 3e. op het feit, dat de speelplaats met het te Kleine fietsenrek en de scherpe steenen uit de onderlaag verbeterd kan «orden. 4e. op de omstandigheid, dat de school arts iedere -classe in 1937 ^edurende 5 minuten bezocht. 5e. op het feit, dat het door de ouders' bekostigd handwerkonderwijs van meisjes uit de klassen 2, 3 en 4 is beëindigd wegens gebrek aan belangstelling van de zijde der ouders. zendt in het jaarverslag van de o.l. school a/d Beetzlaan over het jaar 1937' O.m. wordt de aandacht gevestigd op: le. het feit, dat de plafonds nog altij scheuren vertoonen; 2e. het feit dat het glimmen gemaakte borden op de in wederom 1937 dofzwart optreedt; 3e. de wenschelijkheid om in 1933 in eenige lokalen de. banken te lakken; 4e. den toestand van de centrale ver warming (ontwikkeling van kolendamp); 5©. het medisch toezicht, zooals dat irj deze gemeente wordt uitgeoefend. zendt declaratie in ad f.175.-- terzake le termijn voor het opmaken van den lej' ger der wegen met bijbehoorende over zichtskaart. zendt aan den Raad een schrijven inzake verzorging van honden, welke op den openbaren weg zwervend worden aange- troff en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 59