V n r Volg num mer 3 9 lï.V."Fatum" Onge- vallenverz.My van "de lederlanden" van 1845» te s -lage ■■1071 10 11 Afzender of voorsteller Datu m o .Al/iekinders 3ch.outenk.weg 75» v.-i.Assmk R»K.B< v.::ver"3t. Joseph." te 3oest Korte i n h o u "beklaagt zich over den afvoer van fae- caliën van perceel Schoutenk.weg 73. l>e dir.v.gem.werken brengt advies uit bij rapoort van 29 december 1937, n°. 19/25- deelt in antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.23 dezer betreffende de door N.B.harhof te Naam gevraagde vergoeding van de aan de kap zijner auto toegebrachte schade mede, dat haars inziens voorshands de gemeen te voor de schade niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat het op den weg van Karhof voornoemd ligt aan te toonen dat de schade inderdaad is toe gebracht door gemeentewerklieden. deelt mede over de mand december 1937 geen inkomsten te hebben genoten. doet toekomen de jaarstukken der ver- eeniging over het tijdvak van 5 Novem ber 1935/1936. sciir besl te n Van 1 zijn ver e ■•ele iesbi "1 j-j-i 'hof 7*öf -f'a rf o v» V ,0 v> A r\-F -f- za »-> o v»,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 5