yuA. pi?< I BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen terzake een rapport aan het College te doen toekomen. er de gas- ge- e be- .rnhem- leren ken- l van .e wa- ie bij— •bij wa- dat nding Gasil- it ïg tot 4 Aug. her- jnte- jelij- L1 met 3n niet aan- ^eno- 3ht en liet te mer- taris ag met ende ieuw i te Aan den Technisch Ambtenaar zal worden opgedragen de 7 proefverlicnting in bedrijf te stellen op Liaandag j> October a.s. gedurende den duur van één week. Hiervan zal mededeeling worden gedaan aan de P.li.ïï.M. en den heer Ir.H.ü.Bakkerhoofdingenieur van den Rijkswater staat, te Utrecht. Aan de P.U.E.M. zal worden verzocht zoodra de proefverlichting met gas heeft plaats gehad de verlichting met electra gedurende één week te doen geschieden. Tot Voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon wordt met algemeene stemmen benoemd: Mr.W.A.J.Visser Aldus wordt besloten. /'oJr Ui- t wé Alvorens op dit advies in te gaan wordt besloten een ty hernieuwd onderzoek naar het loonpeil in het particu- lier bedrijf geldend in te stellend /ff* Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 600