Volg num mer 1 144 1145 1146 Afzender of voorsteller De Voorzitter. Datu m Wethouder Openba re Werken. Directeur van Ge meentewerken. Korte inhoud deelt mede, dat in verband met den J internationalen toestand en de groo- te verantwoordelijkheid welke op hem rust als Burgemeester voor liet tref fen van voorzieningen tegen lucht aanvallen, hij genoodzaakt is voor verschillende doeleinden een cre- diet aan te vragen en verzoekt het College hem bij het doen van een voor stel aan den Baad in dezen te willen steunen. verzoekt den Directeur van Gemeente werken te machtigen het schilderen (spuiten) van de vuilnisauto cp te dragen aan den schilder Bademaker, aan de Laanstraat voor den prijs van /.100,=. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. De ver vragen noodig Aldus v Gelet c nos .117 1/1516

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 601