Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1147 Voorzitter deelt mede "bij schrijven van 28 Sep tember 1938> van het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst een be0roo uin,., van kosten te hebben ontvangen, inza ke de aan te schaffen materialen enz. voor den Luchtbeschermingsdienst in deze 0eiueente. Jeze begrooting, welke een totaal bedra0 aai.geeft van afge rond f.5500.-- is als volgt gespeci ficeerd 1. voor medische hulpposten f 672.93 2. de gezamenlijke pos ten v/d medischen dienst 172.50 3. den ontsmftttingsdieusfc Soest en Soesterberg 792.25 4. den opruimingsdienst 2o0.-- 5. de Brandweer te Soest"232n.o8 6. S*betg"1135.36 7» telefoonaansluitingen" 101.43 f 545455 of rond f.55^0. I11 verband met de hedenmiddag te hou- den raadsvergadering adviseert ooreke:: bij den Haad het beuoodigde creaiet van f.5560.-- aan te vragen. Van dit beara0 zullen vermoedelijk de masten, vermeld onder 4 en5, afgerond op f.350C.-- door het Kijk worden gedra gen, zoodat uiteindelijk een bedrag van f.2000.-- ten laste van de gemeen-- te komt. Hiermede ware in de desbetref fende begrootingswijzifoing reeds reke-- ning te houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 605