Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer A.J.van Lunteren te Amsterdam. Gedeputeerde Sta ten i'h.Kuppers. Wilhe minalaan 8, Soest Hed.Ver.E.H.B.O, afd.Soest Nederlandsche Hei demaatschappij te Arnhem Bestuur der Veree niging "Soesterbe Bloei g's vraagt te mogen vernemen of er be-'t zwaar bestaat tegen het weder opbou wen van een gedeeltelijk afgebrande woning, gelegen aan den Kampweg, op perceel sectie E.no.1489» De Directeur van Gemeentewerken brengt advies uit bij rapport dd. 9 September 1958, no.55/15. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen goedkeuring van het ingezonden plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan der Gemeente.^- verzoekt in verband met de interna tionale omstandigheden den prijs van ƒ.2,75 per M2 van het perceel grond, gelegen aan den Hachtegaalweg, hoek Vinkenweg, een maand in beraad te mo gen houaen. verzoekt goedkeuring op de verlaging van het tarief voor het gebruik ma ken der ziekenauto van ƒ.0,50 op ƒ.0,25 per K.M. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd15 Sept.j.1. en verzoekt thans een v,or schot ad 2500,= te mogen ontvangen voor de ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegbermen t.w.: plan 1957 ƒ.1500, 1958 1000,=. verzoekt aan den Baad verbetering van de Batenburglaan. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 27 Sept1958,no1 255

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 609