'Y I be- opbou- ande g» °P n d. 9 ezwaar n het ike splan erna- s van grond hoek te mo laging k raa- op van 15 n v, oi vangen te uit den en van ing n bij 255. ESLISSING Afdeeling j en No. i Aanmerkingen Aan Van Dunteren zal worden medegedeeld, dat in prin- "V cipe tegen den voorgenomen herbouw geen bezwaar bestaat en dat een terzake dienende bouwaanvrage wordt inge wacht Kennisgenomen. Adressant zal worden medegedeeld, dat het gevraagde uitstel is verleend doch dat indien in dat tijdvak r^rzvi van andere zijde een aanbieding mocht inkomen hem het recht van voorkeur wordt verleend en terzake alsdan terstond een beslissing door hem moet worden genomen. Aan deze tariefverlaging wordt goedkeuring gehecht. Het gevraagde voorschot van 2500,= wordt verleend. ünder overleggingvan het te dezer zake ingezonden rapport van den Directeur van Gemeentewerken zal den Baad worden voorgesteld op het adres een afwijzende beslissing te nemen, aangezien dit weggedeelte niet in zulk een slechten toestand verkeert als door de adresseerende vereeniging naar voren wordt gebracht en stof als waarop in het adres gedoeld wordt niet afkomstig is van den weg, doch van het vliegterrein, 'oorts zal den Baad worden medegedeeld, dat meerge-; noemd weggedeelte, hetwelk niet is te beschouwen ali esn hoofdverke-irswegin het gewone wegenonderhoud zal worden betrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 610