Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1154 1155 1156 1157 Directeur Verifi catiebureau, Den Haag. Gemeentesecreta ris N.V. Administra tie- en Exploita-J tie-Maat schappij "De Nieuwe Maas stad Gemeente-secreta ris. brengt rapport uit betreffende de con- tröle van de rekening van ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1957 van de instelling voor Maatschappe lijk Hulpbetoon te Soest. deelt mede, dat de chef van de afd. Sociale Zaken hem heeft voorgesteld, nu de heer Kettenburg is vertrokken, den heer P.D.van Zutphen te belasten met de administratieve werkzaamheden terzake van de distributie van goed- koope levensmiddelen en de z.g.n. steunverleening B, alsmede de spaarre- igeling. biedt de buitenplaats "Braamhagete koop aan voor de som van /.12G.G00,= vrij op naam. deelt mede, een vijftal prijsopgaven te hebben ontvangai voor het cyclos tyleeren van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1959* De laagste opgave is van de Type- en Copieerin- richting "Wittich" te Voorburg n.1. van /.1G5,= voor 40 exemplaren. Kenni Aan P Colle met m met d distr: een b 20io V Van d Aan d le end gemee drage te Vo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 611