Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Best.der Ver. ifijk- verpl.Huis ter Hei de en ümstr. oir. ti enw er ke n Carosserie-en age fabriek Utrecht Ver.tot Bestrijding der t.b.c. afd, 3o est Yer.tot Bestrijding der t.b.c. afd. Soest G.J.van Oosten e.a Bevs.der li. Berg straat ued.Staten van tr e cht vraagt. voor 10 avonden aanvangende 10 uctoner a.s. een leslonaal der opent, school "beschikbaar te stellen voor he houden van een oedercursus. Zoo moöe lijk wordt ^unatig antwoord vóór 6 october a.s. gevraagd. .dviseert aan G.K.Xooy, iddelvsij kstr 38, alhier, ontheffing te verleenen v het bepaalde in artikel 13, 4e lid dei' Bouwverordeningvoor het. uitbreiden van een bestaand plat achter zijn zui velfabriek, aan de iddelvsijkstra&t 38, tot op de achtererfafscheiding zex:dt garantieverklaring betrekking nebbende op de levering van de brand- sirene, gemonteerd op de door haar ge bouwde lord-manschaopenwagen vraagt een aanvullende bijdrage in de kosten van verpleging over het le laifjaar 193 8 voor: J.ï.van Arkel, ten bedrage van f.39»7^ .Koppen, 11 60.7^ vraagt een bijdrage in de mosten van verpleging over het ge halfjaar 1938 voor 3.1.van armei, ten bedrage van f.401,0 i.Koppen, 466. verzoeken verbetering van de Korte Ber straat. Je Jir.v.uem.werken adviseert Dij schrijven da.24 Bept.1938 no.1353» |ian adressanten te berichten, dat deze angelegenheid de aandacht heeft en è.at zoo mogelijk in 1939 "tot herstel- Li..,., zal worden overgegaan. .aken eenige opmerkingen ten aanzien van de van hunnentwege op 12 en 13 September j.1. plaats uehad hebbende iasopneming bij den gemeente-ontvanger U-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 615