1 /vy ade IC apehh. Dor het 3 mo6e- r 6 BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen Besloten wordt een leslokaal der openbare lagere sciiool te doesterberg stellen tegen bet voor de cursus beschikbaar te ling van f.0*75 2&T avond. Lj kstr men va Lid de:' siden jn zui- ?aa t Ln^ cing :rand- mr ,e- in de .e .39-75 1 0Ó.7L 1 van 1938 4-0 X f c 1 4-66. 'te Berb'- .seert '.1353, ,t deze en ■stel- ïzien 13 >ende .vangerl, Besloten wordt aan u.M.Xooy ontheffing te verleenen van het bepaalde in artikel 13 4e lid der bouwverordei- ning voor het uitoreiden van ee bestaam plat achter j zijn zuivelfabriek, aan de Middelwijkstraat 30, tot opi ae achtererfafscheiding. Het college heeft van het schrijven inhoudende garan tie ver Klaring van de sirene op de door de curoaserie- en wagenfabriek Trapman Kennis 0enomen. deze aanvullende bijdragen, groot resp. f.59.75 en f.bó.75 worden verleend. L yé>.up /loJs Besloten wordt een bijdrage in aeze kosten te verleenen.y Voor C.ï.van arKei, ten bedrage van f.401.65 6.Moppen, M 466.65» v~<f(P Besloten wordt adressanten ce berichten, dat het Vlgdtk van de .korte Bergstraat het volgend jaar verbeterd zal worden, indien ae medewerking van de grondeigenaren aan weerszijden van aeze straat om de benoodi^de grond aan de gemeente af te staan kan worden verKregen. college heeft va., het scnrijvea van gedeputeerde I staten Het ;ennisgenomen. Je secretaris verzoeKt gedurendej eenigen tijd een tijdelijK ambtenaar werKzaam te stel len ttr afaeelin^ beiastmg,eu, tenexndc ae kohieren samen te stellen. i &Ó1 w.' O O JT D w _L 6 i H6l>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 616