Voig- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 1165 1166 II67 1168 1169 1170 1171 Jir.v.dem. w er k en van Soest Secretaris Insp.v/h Vervoer der ied.Spoorwegeh ;ansioenraaa tiem. ontvanger G.H.Assink, Soest ±J .l'.x-'oeikelte beekbergen Korte innou j deelt mede, in overle^ met den neer -Ket-r Jnouder, jat bestelling van unif ormpetteri 1 te zijn over0e6aan voor een bedrag van f f40-- biedt ter vaststelling aan de redactie van een raadsbesluit dd.29 September j.1. terzake de door den raad aan het College van 3,en J. gegeven ruime mach tiging tot benoeming van gemeenteperso- neel in vasten en tijdelijkeu dienst. verzoekt hem mede te deelen of er al dan niet bezwaren bestaan om aan u.van Stijn te noest een gedeelte van het z.g.par keerterrein te verhuren bij ae halte „ieuweweg voor het plaatsen van een rij wielstalling met reparatie-inrichting. I Je -Sirv.Gem.wericen brengt hieromtrent I rapport uit bij schrijven dd»30 Sept. 1938, no.1030. zendt, een afrekening van de voor het ge- meentepersoneel verschuldigde pensioens bijdragen over het tijdvak van 1 Januari 1932 t/m 31 becember 1936, waaruit blijk dat nog een bedra^ van f. 114-9 >96 ver schuldigd is. I rapporteert omtrent den huurachterstand van K.Huigen, bewoner van perceel birk- straat 6 deelt mede over de maand September 1936 geen inkomsten te hebben genoten. verzoekt te mogen vernemen wanneer de terreinen voor het plaatsen van zomer huisjes zullen worden aangewezen. Het C< 1 je ree besiot dat ir doch -d aanvra beslot het ve zal he iing v feu, z van wo beslot voorta< bedrag in te J Tot de wordt 1 beslot* van de einde c te brer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 617