BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen eer rtet- Cj^j etter; ag van iactie tber a het 6 mach- eperso- enst i Het College kan zich hiermede vereenigen. r al dan an Stijn -.par al te een rij dt ing. rtrent Sept je redactie van het raaasbesluit wordt aldus vastgesteld. Besloten wordt aan genoemden Inspecteur te berichten, dat in beginsel geen bezwaren hiertegen aanwezig aijn, doch dat v.Stijn langs den gewonen weg een *b*oou.,- aanvrage bij het college moet indienen. het ge- asioens- Januar ij Li blijk) ver- srstand 1 Birk- er 1938 sr de zomer- Be aio tan «ordt aan den Pensioenraad te berichten, aat /yYy~ het verschuldigde zal worden voluaan. üp de betrokkenen zal net weke li j ksch vernaai worden toegepast; een r X ding van dit verhaal zal uoor het college worden O.etrof- fen, zooara ae oearagen bekend zijn. hen overzicnt daar van wordt bij het College ingewacht. Besloten wordt aan H.Huigen mede te deeien, aat de huur voortaan prompt moet worden voldaan en dat bovendien een >6 bedrag van f.G.50 per week, teneinde de huurachterstand in te halen, moet worden bijbetaald. bot. de uitbetaling van het wachtgeld over September 193a wordt besloten. Besloten wordt deze aangelegenheid te stellen in handen van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan ten- Ó+vVézt einde omtrent de plaats van de zomerhuisjes aavies uit te brengen. jyzt I Q /b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 618