Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud H7J Jecretaris 1173 -Jir uem.werken rapporteert, dat noch onder de steun trekkers noch onder de armlastigen, zich. geschikte krachten bevinden voor het aanleggen van persoonskaarten en verzoekt ontheven te morden van de ver plichting deze werkzaamheden door boveu genoemde personen te doen verrichten. Hij verzoekt voorts hem te machtigen het. aanleggen van de persoonskaarten 00 andere wijze dan in w er kver schaf fing te doen verrichten, een en ander met inaciatj neming van d:en inhoud der circulaire v den inister van Binnenlandsche Zaken dd.1 Sept.1938 no.£1399 afd.B.B. j biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om oouvsvergunning, vergezeld van de noodige teeneningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 619