Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 Ver.voor Vreemde lingenverkeer "Soest Vooruit te Soest Pensioenraad Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Makelaarskantoor en Woningbureau "Holland-lndië te Soest. Makelaarskantoor en Woningbureau "Holland-lndië te Soest. He Voorzitter. Nederlandsche He: denaatschappij te Arnhem zendt rekening van ontvangsten en uit gaven betreffende de exploitatie van iet verkeersbureau over het jaar 1957 ter goedkeuring in. verklaart dat de heer J.Matthesius fitter bij het gasbedrijf der gemeente Soestniet uit hoofde van ziekten of geb: van zenden afschrift van de beschikking van den Voorzitter van oen Raad van Ministers dd. 1} September 1958, nr 585, Kab.M.E., tot vaststelling van en nieuwe lijst van vereenigingen, als bedeeld in art.97b. van het Algen neen Rijksambtenarenreglementonder iritnoodiging den inhoud van deze be schikking ter kennis te willen doen brengen van het personeel in dienst der gemeente. vraagt herziening van den koopprijs van het perceel gronds gelegen aan Schrikslaan hoek Pelikaanweg. reken zijn voor de verdere betrekking ongeschikt is de verzoekt den koopprijs te mogen verne men van perceel 27 van het percelee- ringsplan "het Hart". vraagt machtiging van de vergadering tot het aangaan van een huurkoopover eenkomst voer de aanschaffing van twee Philips radio-ontvangtoestellen. De koopprijs bedraagt in totaal ƒ.522,70 te betalen in 17 maand elijk- sche termijnen van ƒ.17,90 en een ter mijn van ƒ.18,40. De ontwerp-overeenkomst is hiernevens gevoegd verzoekt een voorschot, groot ƒ.1000 te willen verstrekken ten behoeve vab de voor rekening der gemeente uitge voerd wordende .verken, verbonden aan het egaliseeren en verharden van weg bermen met bijkomende werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 623