//fa. /Sf2> V A cL en uit e van r 1937 ïus eente ten of ming s king- van nx van en, Alge- nder e be- doen enst rijs aan d e verne elee- exing pover- an ellen. e lijk in ter- nevens -.1000 ■ve vab litge- !n aajh in weg+ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt deze rekening goed te keuren en aan den Raad ter kennisneming over te leggen. Besloten wordt deze beslissing ter kennis te brengen van den technisch ambtenaar va.n het gasbedrijf met het verzoek mede te deelen, wat naar zijn oordeel thans gedaan moet worden, mede in verband met het- Z geen hij indertijd naar voren heeft gebracht. Besloten wordt aan het verzoek om een en ander ter kennis te brengen van het personeel der gemeente te voldoen door den betrokkenen mede te deelen, dat de Aa lijst gedurende twee weken voor hen ter secretarie '/Zé. 3//S" ter inzage zal liggen. Besloten wordt te berichten, dat aan het verzoek niet \yJ kan worden voldaan, aangezien het bedrag van ƒ.2,50 jf per M2 de minimum prijs is. s"1' is" Besloten v/ordt mede te deelen, dat de minimum prijs s ƒ.2,75 per M2 bedraagt. Bedoelde machtiging wordt verleend. Besloten wordt een voorschot, groot ƒ.1000,= hiervoor y te verstrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 624