Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud J.ü.Hout, nieuwe- weg 41Soest Bestuur Soester Turnclub G.Nieboer, Ooster wijtwerd 11 Zandt. Secr .PropCcmmis- sie E.H.B.0. afd Soest Kon.Ned.Toeristen bond A.N.W.B. te s-Gravenhage Registratuurbureau der Ver.van ïïed. Gemeenten. komt terug op zijn klacht inzake het hou den van varkens door ïï.Vos en beklaagt pioh verder over het plaatsen door Vos van een schutting van rietmatten, be Directeur van Gemeentewerken advi seert Y/.Vos aan te schrijven de zonder vergunning geplaatste terreinafschei ding binnen 8 dagen te verwijderen. verzoekt thans des woensdagsavonds het gymnastieklokaal te mogen gebruiken, nu het leslokaal des Dinsdagsavonds niet meer beschikbaar kan worden ge steld. Mocht het lokaal t.z.t. des Dinsdagsavonds weder vrij komen, dan wordt voor dien avond wederom de be schikking over het lokaal gevraagd deelt mede, dat hij niet kan voldoen aan de verplichting tot betaling van cle van hem gevorderde ƒ.54,10 voor de Verpleging van zijn dochter in een krankzinnigengesticht Verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 21 Oct.a.s. te geven propaganda-avond jver zoekt om voor 1959 wederom op de 'jaarlijksche bijdrage als lid te mogen rekenen zendt een advies naar aanleiding van een rapport van den ambtenaar, belast met de registratuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 625