MM. 9, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen riet hou- Besloten wordt W.Vos aan te schrijven de zonder ver- unning geplaatste terreinafscheiding binnen dagen te verwijderen. Tevens ware hem mede te deelen, dat bij niet nakoming hiervan een en ander op zijn kosten van gemeentewege zal geschieden. Besloten wordt des Woensdagsavonds het gymnastieklo kaal ter beschikking van deze club te stellen. Besloten wordt aan G.liieboer mede te deelen, dat de vordering op hem, groot ƒ.54,1C gehandhaafd wordt en| dat bij niet betaling de krankzinnige wederom naar een contract-gesticht zal worden teruggebracht. Besloten wordt vrijstelling van vermanelijkheidsbelas- ting te verleenen. Besloten wordt deze aangelegenheid bij de begrooting voor 1S59 "te behandelen. Het rapport wordt door het College voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt deze aangelegenheid ver der in handen van den Secretaris te stellen die in overleg zal handelen met den Directeur van liet Be- gistratuurbureau der Vereeniging van Hederl&ndsche Gemeenten. 19-Jt^ V VcJL. V /tfó V töf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 626